Ikastetxeko Eskola Kontseilua

Definizioa

Institutuko Eskola Kontseilua hezkuntza-komunitateko sektore guztiek Institutuaren funtzionamenduan parte hartzeko organoa da.

Osaera

Lehendakaria

Alicia Marín Barasoain

Mahaikidea

Joaquín Joven Casaucau

Idazkaria

Joaquín Joven Casaucau

Irakasleen ordezkariak

Abigail Aranda Burgos

Julián Berruete Rodríguez

Carlos Simón Soldevilla

Pablo Ijalba Pérez

J Carlos Reinaldos Sánchez

Gurasoen ordezkariak

Carolina Martínez Pinilla

 

Darina Avramova

Ikasleen ordezkariak

Enric Galindo Ariza

 

Sergi Goñi

 

Lidia Mendivila

AZPko ordezkaria

Amaya Idoate Labarga

Udalaren ordezkaria

Fernando Ferrer

APYMAren ordezkaria

Lara Morales Bosgarrena

Eginkizunak

 1. Ikastetxearen proiektuak eta arauak onetsi eta ebaluatzea.
 2. Ikastetxearen urteko programazio orokorra onestea eta ebaluatzea, irakasleen Klaustroak irakaskuntzaren planifikazioari eta antolamenduari buruz dituen eskumenak galarazi gabe.
 3. Zuzendaritzarako kandidaturak eta zuzendarigaien proiektuak ezagutzea.
 4. Ikastetxeko zuzendariaren hautaketan parte hartzea, lege honetan ezarritako moduan. Zuzendaritza taldeko gainerako kideen izendapenaren eta kargu-uztearen berri izatea. Hala badagokio, kideen bi hereneko gehiengoarekin ados jarrita, zuzendariaren izendapena ezeztatzea proposatzea.
 5. Ikasleen onarpena erabakitzea, lege honetan eta berau garatzen duten xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.
 6. Haurren eskubideak onartzea eta babestea sustatzen duten hezkuntza neurriak hartzea eta haien jarraipena egitea.
 7. Bizimodu osasungarria, ikastetxeko bizikidetza, emakumeen eta gizonen berdintasun eraginkorra, bereizkeriarik eza, eskolako jazarpena eta genero-indarkeria prebenitzea eta bizitza pertsonalaren, familiaren eta gizartearen eremu guztietan gatazkak modu baketsuan konpontzea ahalbidetuko duten neurriak eta ekimenak proposatzea.
 8. Bizikidetzaren aurkako jokabideak ezagutzea eta hezkuntza, bitartekaritza eta zuzenketa neurriak aplikatzea, indarra duen araudiari egokitzen zaizkiola zainduz. Zuzendariak hartutako neurri zuzentzaileak ikastetxeko bizikidetza larriki kaltetzen duten ikasleen jarrerei badagozkie, Eskola Kontseiluak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, hala badagokio, ikasleek eskatuta, hartutako erabakia berrikusi eta, hala badagokio, neurri egokiak proposatu ahal izango ditu.
 9. Kalitatea eta jasangarritasuna hobetzeko eskola-instalazioen eta -ekipoaren kontserbazioa eta berrikuntza mailakatuz joatea eta baliabide osagarriak lortzea onartzea, 122.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.
 10. Tokiko administrazioekin eta beste zentro, entitate eta erakunde batzuekin hezkuntza- eta kultura-helburuekin lankidetzan aritzeko jarraibideak finkatzea.
 11. Ikastetxearen funtzionamendu orokorra, eskolako errendimenduaren bilakaera eta ikastetxeak parte hartzen duen barne- eta kanpo-ebaluazioen emaitzak aztertu eta baloratzea.
 12. Ikastetxearen funtzionamenduari eta kudeaketaren kalitatearen hobekuntzari buruzko proposamenak eta txostenak egitea, bere ekimenez edo administrazio eskudunak eskatuta, bai eta kudeaketaren kalitatearekin zerikusia duten beste alderdi batzuei buruzkoak ere.
 13. Ikastetxearen aurrekontu proiektua onestea.
 14. Hezkuntza Administrazioak esleitzen dizkion gainerakoak.

Eskola Kontseiluaren funtzionamenduaren araubidea

Institutuko Eskola Kontseilua, gutxienez, hiru hilabetean behin bilduko da, eta zuzendariak deialdia egiten duenean edo gutxienez kideen herenak eskatzen duenean. Nolanahi ere, ikasturtearen hasieran eta bukaeran bilera bat egin beharko da.

Eskola Kontseilua hautatu eta berritzea

Eskola Kontseiluaren erdia bi urtean behin berrituko da, txandaka. Agintaldia eta hautatu beharreko ordezkarien kopurua, deialdi honetan berritu beharreko erdiaren arabera,otsailaren 10eko 25/1997 Foru Dekretuaren 9. artikulua.. Sektore bakoitzak erdi bakoitzerako duen ordezkari-kopurua ebazpen honen eranskinean adierazten da.